sadrazam

  * osmanl? y?netiminde padi?ahtan sonra gelen ki?i.
  (30.11.1999 00:00)

patrona halil isyanı

  lale devrini sonland?ran ayaklanmad?r.
  (30.11.1999 00:00)

nedim

fuzuli

  su kasidesini de yazan divan ?airi.
  (30.11.1999 00:00)

söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil

sen nehri

  fransan?n en uzun ikinci nehri.
  (30.11.1999 00:00)

formül kağıtları

  s?nav ?al??malar?n?n vazge?ilmezi ka??tlard?r. ders i?eri?i ne kadar fazla olursa olsun minimuma indirgenerek haz?rlan?r.
  (30.11.1999 00:00)

hocaların bağırarak ders anlatması

  a??r?ya ka??ld???nda kesinlikle ba? a?r?tand?r ki ayar? tutturabilen hocalar da sevilesidir. ba??ra ba??ra anlatmak ya da sadece kendisinin duyabilece?i ?ekilde ders anlatmak yerine orta yolu bulmak en iyisidir. ba??rarak ders anlatan hocalarda kar??la??labilecek ?ok k?t? k?t? durum vard?r ki o da ses tonu da kendili?inden bir enteresan olan hocalar?n ba??rmas?d?r. hi? unutmam lise sondaki kimya hocam?z sa? olsun her dersten sonra s?n?fta herkes kendini oradan oraya vururdu ki s?n?f ??retmenimize bile hocam rica etseniz de bug?n biraz ba??rmadan anlatsa diye isteklerde bulunmu?lu?umuz bile vard?r.*
  (30.11.1999 00:00)

en ufak bir bilgi sahibi olmadığın derse çalışmak

  malesef benim i?in fizik 2de olan durumdur. olmamas? g?zel olan, gereksiz, sevilmeyen durumdur. hocam?z?n anlat?m tarz? sebebiyle bir faydas? bulunmad??? i?in derslere girmedi?imden dolay? ald???m t?m defter notlar?n? ?n?me serip kendime notlar ??karmaya ?al??t???m ?u g?nlerde fizik 2 dersinin afilli elektrik konular?yla ba? ba?a kalm?? bulunmaktay?m. ilk defa b?yle bir ?ey oldu?u i?in bir bocalama ya?ad???m do?rudur. notlar? ??kar?rken "aa do?ru bu bunun k?sa yoluydu as?l olarak bunu kullanmam?z gerekiyor hoca ?nemle dile getirmi?ti" gibi ayd?nlanmalar ya?ayamad???m i?in y?zde y?z emek harcayarak vizeye kendimi haz?rlamaya ?al??maktay?m.**
  (30.11.1999 00:00)

sınav zamanı havaların çok güzel olması

  okul hayat? boyunca her sene 2. d?nem ya?anan s?k?nt?lar?n sebebidir. hava mis gibiyken sen ya derse ya s?nava girersin ya da s?nava ?al???rs?n.*
  (30.11.1999 00:00)

fox kids

  efsane haline gelmi? 4-5 ?izgi filmi ile zaman?nda her ?ocu?un g?nl?n? fethetmi? kanal.
  (30.11.1999 00:00)

holigan

  ma?lar?n vazge?ilmezi haline gelmi? s?per bir athena ?ark?s?. http://www.youtube.com/watch?v=l7MA8kG11rA
  (30.11.1999 00:00)

lokum

  de?i?ik de?i?ik ?e?itleri olan geleneksel bir t?rk tatl?s?. s?k s?k t?rk kahvesinin yan?nda da ikram edilir.
  (30.11.1999 00:00)

biblo

  k???k heykelcikler olarak da tan?mlanabilen s?s e?yas?.
  (30.11.1999 00:00)

john dalton

  ingiliz kimyager ve fizik?i. renk k?rl??? yani daltonizm ?zerine ?al??malar yapm??t?r. dalton atom teorisini ortaya atm??t?r ve atomlar? i?leri dolu par?alanmayan k?relere benzetmi?tir.
  (30.11.1999 00:00)

sayfa: 1-2-3-4-5...-96
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.