ebru

  1. suyun y?zeyi kitre* ile yo?unla?t?r?ld?ktan sonra ?e?itli ?zel boyalarla istenilen desen su ?zerinde verildikten sonra ka??da ge?irilmesi sanat?d?r. bat? ?lkelerinde bu sanat ?t?rk ka??d?? ya da ?mermer ka??t? olarak bilinmektedir. tam olarak ne zaman nerede do?du?u bilinmemekle birlikte do?u ?lkelerinde ortaya ??kt??? ve o ?ekilde yay?ld??? s?ylenmektedir.

    bu sanatta kullan?lan boyalar ayr? ?zel kar???mlar sonucunda elde edilirler. yani rastgele her boyayla yap?lmas? m?mk?n de?ildir. yap?lan kar???mlar sonucunda elde edilen boyalar suda batmaz hale gelirler ve bu sanata elveri?li bir hal al?rlar. ebru sanat? verilen desenlerine g?re de ?e?itlilik g?sterirler.

    osmanl? d?neminde ba?l? ba??na bir sanat ve i? kolu olmakla birlikte ilerleyen zamanla birlikte 20. y?zy?lda tamamen unutulma noktas?na gelmi?tir. daha sonra tekrar canland?r?lma ?abas? olsa da hi?bir zaman eski ?nemini yakalayamam??t?r.

    (#45765) dlrengneer|30.11.1999 00:00|