oriolusoriolus   


  >>

 1. her ba?l?ga tan?m yapan yazarm?? ?yle duydum
  (kavanozdaki adam 30.11.1999 00:00)
 2. (bkz: Sozluk)
  (akakiakakiyevic 30.11.1999 00:00)
 3. "??phesiz ki biz bu s?zl??? siz tan?m yazas?n?z diye a?t?k." ?eklinde savunmak istedi?im yazar. ?nce bi s?zl?kte yer edinelim, kendimizi g?sterelim, sonra ?al??an ki?ileri bo? bo? ele?tirmeyelim.

  ayr?ca hem?erimdir. tantuniden anlar. **
  (sevismedenuyumayalim 30.11.1999 00:00)
 4. (bkz: g?rmemi?in biri)
  (sharpshooter 30.11.1999 00:00)
 5. ?o?u entrysini layklad???m? farketti?im yazar.
  (mihandi 30.11.1999 00:00)
 6. s?zl?k i?in can?n? di?ine takan ?al??kan yazarlardand?r ?ok i?i olmad???ndan online olarak g?rmek y?ksek bi ihtimal
  (jasmin1907 30.11.1999 00:00)
 7. ??z?mlemelerini sevdi?im insan
  (diplomat 30.11.1999 00:00)
 8. hakk?nda bir ?eyler s?ylemek istedi?im yazar.

  daha do?rusu itiraf diyebiliriz de buna. kendisi benim 2. hesab?md?r. malumunuz mod olduktan sonra a??rl???m? korumaya, pek fazla yazmamaya yanl??lar? d?zeltmeye ba?lam??t?m. ama yazmak benim i?in bir tutkuydu. ve elimden gelen tek bir ?ey olacakt?. halk?n tan?mad???, daha alt tabakaya yak?n, mesaj atanlara cevap atabilecek bir karakter yaratmak. bunu yapmal?yd?m. zirvelere bu isimle kat?l?p yazarlara daha yak?n olabilirdim. hem celebrity ki?ili?im mi yoksa alt tabakadaki ben mi daha ?ok ra?bet g?recekti bunu da g?r?rd?m.

  ba?ta ?ok kolayd? ikisini birden idare etmek. insanlar kendi hesab?ma hala daha ?ok mesaj g?nderiyor, neden yazm?yorsun diyorlard?. ama bu hesab?ma da gelen mesajlar hi? az?msanacak gibi de?ildi. sonras?nda daha da zor olmaya ba?lad?. sonu?ta mod olarak yazmam da laz?md? ama iki farkl? ki?ilik olarak yazmak... inan?r m?s?n?z dostlar?m gogol?n oyunlar?ndaki dostoyevskinin kitaplar?ndaki karakterler aras?nda bile bu kadar a??k farklar yok. aradan ?ok fazla zaman ge?meden iki ruh halini birden ya?amak ger?ekten ?ok zordu. ve daha da k?t?s? kendim gitgide yaratt???m karaktere benzemeye ba?l?yordum.

  ben bu olamazd?m. olmamal?yd?m. y?llarca b?y?klerimden ald???m e?itim, beni ?st s?ralara ta??yan bu bilgi ?eysi bu kadar ?abuk bitmemeliydi. bug?n bu yaz?yla bu iki karakter aras?ndaki ba?? itiraf etme mecburiyetinde hissettim kendimi. kendimken onu hala bir sanal karakter olarak g?rd???m i?in ona seslenece?im;

  kusura bakma, ?z?r dilerim. ama kendi hayat?ma d?nmem gerekirdi.

  ps: yukar?da yaz?lanlar?n hepsi abmin hayal ?r?n?d?r. yazar buradan tan??t???m, sevdi?im birisidir.
  (acilin ben muhendisim 30.11.1999 00:00)
 9. kendini ?st?n zanneden yazar. ancak bilmelidir ki yirmi birinci yuzyilda hala turku dinleyen insan ba?l???yla s??m??t?r. bu arkada??n ivedilikle bi?eyler ??retilmeye ihtiyac? vard?r. (bkz: hayat nedir ?)
  (kori soslu ordek 30.11.1999 00:00)
 10. yirmi birinci y?zy?lda hala t?rk? dinleyen insan ba?l?g?nda s?cmam??t?r sadece genelle farkl? bir freakansta ki kendisi kendisini bir t?rk?

  m?ptelas? olarak tan?mlar. e?er ba?l?k dikattli okunursa gelene?ine ba?l? insan modeli iyi insand?r en az?ndan g?zel bir gelenek g?renek k?lt?r?m?z var

  hem geri kafal? olmak bir s?r? anlam bar?nd?r?r ve fesat g?r??l? ki?iler buna bende dahilim yanl?? anlar.
  (godlessprophet 30.11.1999 00:00)
 11. kendisiyle o son yumurtlad??? entry hakk?nda konu?tu?um ve yazd??? entryde ironi olmad???n? ima eden yazar.
  (oppaisgangnamstyle 30.11.1999 00:00)
 12. kendi zihninde bir ironi yap?p buraya yazan bizim de sanki yan?m?zda s?ylemi? gibi onun davran??lar?ndan mimiklerinden tonlamas?ndan o ironiyi anlayaca??m?z? zanneden yazard?r sonrada seyirci espriyi anlamad? diye ironinin a??klamas?n? yapm??t?r
  (bkz: egoist)
  (sharpshooter 30.11.1999 00:00)
 13. Sozlukte sansasyonel yaratan aktif ve populer yazar.
  edit: pek ba?ar?l? olmasa da kelime oyunlar? yaparak nab?z yoklar.
  (akakiakakiyevic 30.11.1999 00:00)
 14. adam?n dipidir,biraz kalk?kt?r ama ayn? zamanda m?tevazi bazen inanmad??? bir?eyi savunur,savundu?undan de?il asl?nda kar??s?ndakini s?nar, tan?yorum diyen tan?m?yordur
  (sirius 30.11.1999 00:00)
 15. s?rad??? beyinlere ?rnek diyebilece?im insan. Siyasi, tarihsel konulardaki bilgisini g?stermi? ki?i, bakal?m daha neler biliyor acaba?
  (kuttamuwa 30.11.1999 00:00)
 16. yapt??? analizlerden devlet meselelerine olan ilgisi hakk?nda fikir sahibi oldu?umuz g?zide yazar?m?z...
  (alper tunga 30.11.1999 00:00)
 17. (bkz: beyin da??t?l?rken ?emsiye tutmak)
  (kori soslu ordek 30.11.1999 00:00)
 18. abm taraf?ndan ?ok feci bir ?ekilde keklenmeme neden olan ki?i.

  adam iyi ho? bir birey. yani san?r?m ?yle. abm´nin sevmesinden ?t?r? biraz temkinli yakla??yoruz ama sohbeti temiz adam?n. bir daha da entrika yok. saray m? can?m buras? diyerek ?z?r diledi?im yazar.
  (burning mozart 30.11.1999 00:00)
 19. (#23180) bazen einstein moduna girince sonsuz d?ng?ye vursa da,sevdi?imiz bir yazard?r vesselam.
  (tsubasamam 30.11.1999 00:00)
 20. San?r?m s?zl?kteki en be?endi?im, kah yerinde tespitleri kah inceleri ile dikkatimi celp etmeyi ba?aran g?zide yazar?m?zd?r.
  (gargamel 30.11.1999 00:00)
 21. beni fake zannetmi?li?i vard?r.
  (bkz: a?k olsoon orioli?)
  (kuttamuwa 30.11.1999 00:00)
 22. pop?ler ?eyleri ele?tirenleri ele?tirerek prim yapan yazar
  (buglibugli 30.11.1999 00:00)
 23. kuttamuwa: ulan bizden ne k?y olur ne kasaba ha..
  oriolusoriolus:siktir et..

  ?eklinde ?ok k?sa diyaloglarla anla?abildi?imiz insan.
  (kuttamuwa 30.11.1999 00:00)
 24. g?zl?kleriyle t?m seksapalitesini yans?tan yazar.
  (gemidekiadam 30.11.1999 00:00)
 25. Siyasetten anlayan s?zl?k yazar?.
  (eskisehirli 30.11.1999 00:00)

>>


YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.